TIN... TỨC THƠ

Yale professor Alexander wins $50,000 poetry prize

Giải Thơ 50.000 Đô Trao Cho Một Giáo Sư Đại Học Yale

Bản Tin PTH

 

 
 

 


THE ASSOCIATED PRESS
 
NEW YORK— The first annual Jackson Poetry Prize, a $50,000 award for poets of “exceptional talent” who have not received major national acclaim, has been given to Elizabeth Alexander, author of four books of verse.

The prize was announced yesterday by sponsor Poets & Writers Inc., which calls itself the nation’s largest nonprofit literary organization serving creative writers. Alexander was selected by a committee of three poets: Lucille Clifton, Stephen Dunn and Jane Hirshfield.

A professor of African-American Studies at Yale University, Alexander was a Pulitzer Prize finalist in 2005 for her collection “American Sublime.” Her other books are “The Venus Hottentot,” “Body of Life” and “Antebellum Dream Book.”
 
The award is named for philanthropist and poet Susan Jackson, whose Liana Foundation donated the prize money, and her husband, John Jackson.

 

 

 

 
Last modified on 03/14/2007 7:00 PM © 2004 2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME

 

 

 

 

NEW YORK (AP)—  Giải thưởng thi ca thường niên năm đầu tiên Jackson Poetry Prize, một giải trị giá 50.000 Mỹ Kim trao cho các nhà thơ “tài năng xuất sắc” nào chưa được vinh danh ở tầm mức quốc gia, đã trao tặng cho Elizabeth Alexander, tác giả của bốn thi tập.

Giải này được loan báo hôm 16-3-2007 bởi công ty bảo trợ  Poets & Writers Inc., nơi tự giới thiệu là hội đòan văn chương lớn nhất Hoa Kỳ để phục vụ những người cầm bút sáng tạo. Alexander được chọn bởi một ủy ban gồm ba nhà thơ: Lucille Clifton, Stephen Dunn và Jane Hirshfield.

Là một giáo sư môn học về Người Mỹ Gốc Phi Châu tại ĐạI Học Yale, Alexander đã được vào danh sách chung kết cho Giải Pulitzer nhờ tuyển tập thơ “American Sublime” của bà. Các sách khác của bà là “The Venus Hottentot,” “Body of Life” và “Antebellum Dream Book.”

Giải thi ca này đặt tên theo Susan Jackson, một nhà thơ và là nhà họat động từ thiện mà hội đòan Liana Foundation của bà này đã hiến tặng tiền làm giải thưởng, và theo tên chồng bà là John Jackson.