TIN... TỨC THƠ

World literati to commemorate Omar Khayyam

Văn gia thế giới sẽ tưởng niệm Omar Khayyam

Bản Tin PTH

 

 
 

 

 

 

TEHRAN, May 8 (MNA) -- A number of world experts on Persian literature and Iranian scholars are scheduled to commemorate Omar Khayyam in Neyshabur on May 18, which marks the national day of the great Iranian poet.

The event will open with a speech by the Iranian Minister of Culture and Islamic Guidance, said the secretary of the ceremony.

Mohammad-Mehdi Mojdi noted that the day will begin with the casting of flowers on Khayyam’s grave and the ringing of school bells in the province.

Abdulaziz Sachedina, the Islamic studies professor of the University of Virginia, Osman Nazir from Tajikistan, and Jamshid Qanbari the director of the Astronomy Association of Iran, are among the guests that have been invited.

An exhibition of photographs, showing places of interest in Neyshabur, will be on display in Neyshabur Garden and also at the House of Photographers in Tehran.

© 2003-2005 Mehr News Agency
http://www.mehrnews.ir/en/NewsDetail

 

 

 

Last modified on 05/09/2007 7:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

TEHRAN, ngày 8-5-2007 (MNA) – Nhiều chuyên gia thế giới về văn chương Ba Tư và các học giả Iran sẽ tưởng niệm Omar Khayyam tại Neyshabur vào ngày 18-5-2007, để ghi dấu ngày lễ toàn quốc vinh danh nhà thơ lớn Iran.

Lễ hội sẽ khai mạc với bài diễn văn của Bộ Trưởng Hướng Dẫn Và Văn Hóa Hồi Giáo Iran, theo lời thư ký lễ hội.

Mohammad-Mehdi Mojdi ghi nhận rằng buổi lễ khởi sự với việc rải hoa lên mộ Khayyam và rung chuông tại tất cả các trường học trong tỉnh.

Abdulaziz Sachedina, giáo sư bộ môn Hồi Giáo tại University of Virginia, Osman Nazir từ Tajikistan, và Jamshid Qanbari, giám đốc Hội  Thiên Văn Iran, trong số các quan khách được mời.

Một cuộc triển lãm nhiếp ảnh, cho thấy những nơi được chú ý tại Neyshabur, sẽ triển lãm tại Neyshabur Garden và cũng trưng bày ở Nhà Các Nhiếp Ảnh Gia tại Tehran.