TIN...TỨC THƠ

Otis Library to host poetry contest

Thư Viện Otis Tổ Chức Thi Thơ

Bản Tin PTH

 

 
 
 


March 18, 2007

NORWICH — The Otis Library is sponsoring a poetry contest in conjunction with the Norwich Bulletin, NorwichBulletin.com, Three Rivers Community College and the Norwich chapter of the National Association for the Advancement of Colored People to celebrate the grand opening of the library in its new location.

The theme for the poetry contest must be on reading, libraries or books. Participants much be in three age groups: 13-15, 16-18 and adults. Poems may be written in any style and must be no longer than 30 lines each. Only original and unpublished poems are eligible for submission. Poems must be typed in 12-point font, double-spaced on white letter-sized paper. Entries must be postmarked by March 31.

 A selection of the best poems will appear in the Norwich Bulletin. Submitted poems are the property of the Norwich Bulletin, so please make a copy of your poem before submission. Registration forms may be obtained at www.otislibrarynorwich.org or in the Norwich Bulletin. Send entries with name, address, phone number and age group to Otis Library Poetry Contest, 2-6 Cliff Street, Norwich, CT 06360.

Contest winners will be asked to present at two programs and will be awarded prizes at “A Celebration of Poetry,” hosted by poet Leslie McGrath at 6:30 p.m. May 9 at Otis Library. McGrath is the winner of the 2004 Nimrod/Hardman Pablo Neruda Prize for Poetry and a Pushcart Prize nominee.

Additionally, the top contest winners in each age group will be asked to read a poem from the works of Langston Hughes at “Poems: A Celebration of Diversity”, a community poetry reading, which will be held at 1 p.m. April 29 at Otis Library.

 

 

 

 

Last modified on 03/14/2007 7:00 PM © 2004 2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME

 

 

 
 


Ngày 18-3-2007

NORWICH, Conn. – Thư Viện Otis đang bảo trợ một cuộc thi thơ -- đồng bảo trợ cuộc thi là báo Norwich Bulletin, trang mạng NorwichBulletin.com, trường Cao Đẳng Three Rivers Community College và phân bộ tại Norwich của Hội Thăng Tiến Người Da Màu (National Association for the Advancement of Colored People).

Chủ đề cuộc thi thơ là về việc đọc, về thư viện hay là về sách. Người tham dự phải trong ba nhóm tuổi: 13-15 tuổi, 16-18 tuổi, và người thành niên. Các bài thơ có thể viết trong mọi phong cách và không được dài hơn 30 dòng mỗi bài. Chỉ có các bài thơ bản gốc và chưa in mới được xét. Các bài thơ phải đánh máy trên giấy trắng khổ tiêu chuẩn, với phông chữ 12, và cách dòng đôi. Trễ nhất được xét là các phong thư mang dấu bưu điện ngày 31-3-2007.

Một tuyển tập các bài thơ hay nhất sẽ in trên báo Norwich Bulletin. Các bài dự thi thuộc sở hữu của báo Norwich Bulletin, do vậy xin làm một phó bản bài thơ của quý vị trứơc khi gửi đi. Đơn đăng ký có thể lấy ở www.otislibrarynorwich.org hay trên báo Norwich Bulletin. Xin nhớ ghi tên, địa chỉ, số điện thọai và nhóm tuổi và gửi bài dự thi tới địa chỉ: Otis Library Poetry Contest, 2-6 Cliff Street, Norwich, CT 06360.

Những người thắng giải sẽ được yêu cầu hiện diện tại hai chương trình, và sẽ được trao giải thưởng trong “Lễ Hội Thi Ca” chủ trì bởi nhà thơ Leslie McGrath vào lúc 6:30 giờ chiều, ngày 9-5-2007 tại Thư Viện Otis. McGrath là người thắng Giải Năm 2004 về Thơ của Giải Nimrod/Hardman Pablo Neruda Prize và là một người được đề cử cho giải Pushcart Prize.

Thêm nữa, những người thắng giải hàng đầu trong mỗi nhóm tuổi sẽ được yêu cầu đọc một bài thơ từ các bài thơ của thi sĩ Langston Hughes tại “Các Bài Thơ: Một Lễ Hội Của Tính Đa Dạng,”  một buổi đọc thơ cộng đồng, dự kiến tổ chức vào 1 giờ chiều ngày 29-4-2007 tại Thư Viện Otis.

(Theo báo Norwich Bulletin -- http://www.norwichbulletin.com