TIN... TỨC THƠ

Medford seeks poem for 9/11 ceremony

Thị xã Medford tìm bài thơ cho lễ kỷ niệm 9/11

Bản Tin PTH

 

 
 

 

 

 

Monday, July 30, 2007

MEDFORD  - The Medford Cultural Arts Commission is seeking an original poem by a Burlington County resident to be read at the township's 9/11 Remembrance observance, which is set for 7 p.m. Sept. 11 in Freedom Park.

The poem should be of reasonable length and appropriate for the occasion. If possible, the poem should allude to the theme of the ceremony, Remember, Reflect, Respond.

 The commission will review all entries and select one for inclusion in the ceremony. A stipend of $200 will be awarded to the poet.

Rights to the poem will remain with the poet; however, the commission reserves the right to distribute a copy to those in attendance. Entrants must be 18 or older.

Entries can be e-mailed to chairman Anthony Femiano at MCACPOETRY@aol.com or mailed to Femiano's attention to Medford Cultural Arts Commission, 95 Christopher Mill Road, Medford 08055.

Entries must be received by Aug. 20. The winner will be announced on Aug. 28.

http://www.courierpostonline.com/apps/pbcs.dll/
Copyright ©2007 Courier-Post.
Courier-Post, 301 Cuthbert Blvd., Cherry Hill, NJ 08002

 

 

 

Last modified on 08/01/2007 11:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

Thứ Hai 30-7-2007

MEDFORD  - Ủy Ban Nghệ Thuật Văn Hóa Thị Xã Medford đang muốn tìm một bài thơ bản gốc làm bởi một cư dân Quận Burlington để sẽ đọc trong buổi lễ Tưởng Niệm 9/11, dự kiến sẽ thực hiện vào 7 giờ tối ngày 11-9 tại công viên Freedom Park.

Bài thơ cần có độ dài hợp lý, và thích nghi cho lễ này. Nếu có thể, bài thơ nên liên hệ tới chủ đề buổi lễ, Tưởng Nhớ, Suy Nghĩ, Đáp Ứng.

Ủy ban sẽ duyệt tất cả các bài dự tuyển và sẽ chọn một bài để dùng làm kết thúc buổi lễ. Một khoản tiền nhuận bút 200$ sẽ trao tặng cho nhà thơ.

Tác quyền bài thơ sẽ vẫn thuộc về nhà thơ, nhưng ủy ban giành quyền phân phát một phó bản bài thơ này cho người dự lễ. Nhà thơ dự tuyển phải 18 tuổi hay cao hơn.

Các bài dự tuyển có thể email cho chủ tịch Anthony Femiano ở MCACPOETRY@aol.com hay gửi bưu điện tới ông Femiano tại Medford Cultural Arts Commission, 95 Christopher Mill Road, Medford 08055.

Thơ dự tuyển phải nhận được hạn chót ngày 20-8-2007. Sẽ công bố bài thơ thắng tuyển vào ngày 28-8-2007.