TIN... TỨC THƠ

Poetry yields savings

Thi Ca Đưa Tới Tiết Kiệm

Bản Tin PTH

 

 
 

 


Thursday, June 07, 2007

BOSTON - Four elementary school students from Western Massachusetts yesterday received savings bonds in a poetry contest focusing on the importance of saving money.

Sara C. Poindexter, a fourth-grader at Old Mill Pond School in Palmer, took home first prize in her category - a $500 savings bond.

Other winners included Colin R. Krenzul, 9, of Holland, who finished second among third-graders in the state; Breanna M. Pelski, 11, of Ware, who was second among fifth-graders; and Dakota J. Craig, 12, of Amherst, who was third among sixth-graders.

Students in second place received $200 savings bond and those in third place won $100 savings bond. The money was provided by banks that helped sponsor the competition.

The match, organized by state Treasurer Timothy P. Cahill, called for students to write a poem about saving and managing money. The contest was part of Cahill's program to teach students basic concepts about money.

During a ceremony at the Statehouse, Cahill presented 12 winners with savings bonds. The contest drew 1,500 entries from 100 elementary schools across the state.
Dakota, a student at Fort River Elementary School in Amherst, attended with his mother, Wendy L. Craig.

Dakota said he likes to save, but he also entered the contest for another reason. "I just wanted to write it for fun," he said. "It was a fun project."

The Republican
http://www.masslive.com/news/republican/

 

 

 

Last modified on 06/09/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 
 

 

 

 


Thứ Năm 7-6-2007

BOSTON – Bốn học sinh tiểu học từ phía tây Massachusetts hôm Thứ Tư đã nhận các trái phiếu tiết kiệm trong một buổi thi thơ tập trung về sự quan trọng của việc tiết kiệm tiền.

Sara C. Poindexter, một em học trò lớp 4 ở trường Old Mill Pond School tại Palmer, đã mang về nhà giải nhất trong lĩnh vực của cô bé – một trái phiếu tiết kiệm trị giá 500 đô la.

Các em thắng giải khác có Colin R. Krenzul, 9 tuổi, cư dân thị xã Holland, người thắng giải nhì trong các em lớp ba của tiểu bang; Breanna M. Pelski, 11 tuổi, cư dân Ware, đoạt giải nhì trong các em lớp năm; và Dakota J. Craig, 12 tuổi, cư dân Amherst, thắng giải ba trong các em lớp sáu.

Các học sinh thắng giải nhì đã lãnh trái phiếu tiết kiệm 200 đô, và các em giải ba thắng trái phiếu tiết kiệm 100 đô. Tiền này được cung cấp bởi các nhà băng đã giúp bảo trợ cuộc thi.

Cuộc thi, tổ chức bởi Bộ Trưởng Ngân Khố Tiểu Bang Timothy P. Cahill, đã mời gọi các học sinh viết một bài thơ về tiết kiệm và quản trị tiền bạc.  Cuộc thi là một phần chương trình của Cahill để dạy học sinh khái niệm căn bản về tiền.

Trong buổi lễ tại tòa nhà chính quyền tiểu bang, Cahill tặng 12 em thắng giải các trái phiếu tiết kiệm. Cuộc thi đã thu hút 1,500 bài dự giải từ 100 trường tiểu học khắp tiểu bang.

Dakota, một học sinh ở trường tiểu học Fort River Elementary School tại Amherst, đã dự lễ cùng với mẹ, bà Wendy L. Craig.

Dakota nói là em thích tiết kiệm, nhưng em cũng đã tham dự cuộc thi với lý do khác. Em nói, “Tôi chỉ muốn viết cho vui thôi. Đó là một dự án vui mà.”