TIN... TỨC THƠ

Concrete poet Mary Ellen Solt dies

Nhà thơ cụ thể Mary Ellen Solt Từ Trần

Bản Tin PTH

 

 
 

 

 

 

SANTA CLARITA, Calif., June 29 (UPI) -- Concrete poet Mary Ellen Solt, creator of "Forsythia," which resembled a flowering shrub, died in Santa Clarita, Calif., at age 86.

Solt died June 21 in a hospital after suffering a stroke, her daughter, Susan, said.

Solt was a leader in the concrete poetry movement, in which the visual effect of characters' arrangement on a page was an important element in poetry, the Los Angeles Times reported Friday.

She traced the movement's history from 17th century English sonnets through the stream-of-consciousness writing of symbolist poet Stephane Mallarme, novelist and poet James Joyce and e e cummings.

While it never captured the attention of its predecessor Beat poetry, the concrete movement in recent years has been re-evaluated as a forerunner to digital poetry, which is composed on a computer, said critic Marjorie Perloff.

Digital poets select a typeface, add color and arrange the words on the screen in the spirit of the concrete poets, "who felt that poems are to be not just heard but seen," Perloff said.

Solt's poems were published in poetry magazines and anthologies.

http://www.upi.com/NewsTrack/Entertainment/

Forsythia (1966)

“The design of ‘Forsythia’ is made from the letters of the name of the flowering shrub and their equivalents in the Morse Code. The text is part of the design.” (M.E.S.)

mm

http://mars.wnec.edu/~ehaffner/Forsythia.htm

Western New England College
(The image above was scanned from a magazine page printed in the early ‘70s. The yellow has faded and the black letters are no longer crisp. )

 

 

 

Last modified on 06/30/2007 7:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

SANTA CLARITA, Calif., June 29 (UPI) – Nhà thơ trường phái cụ thể Mary Ellen Solt, tác giả bài "Forsythia," một bài thơ trình bày hệt như một bụi hoa, đã chết tại Santa Clarita, Calif., thọ 86 tuổi.

Bà Solt chết hôm 21-6-2007 tại một bệnh viện sau một cú tai biến mạch máu não, theo lời Susan, con gái của bà, kể lại.

Solt là một lãnh tụ phong trào thơ cụ thể, trong đó hiệu ứng hình ảnh của các chữ được sắp xếp trên trang giấy là một yếu tố quan trọng trong thi ca, theo báo Los Angeles Times tường trình hôm Thứ Sáu.

Ba đã dõi theo lịch sử phong trào từ thể thơ sonnet Anh ngữ thế kỷ 17 xuyên qua bài viết theo kỹ thuật dòng ý thức về nhà thơ trường phái biểu tượng Stephane Mallarme, tiểu thuyết gia và là thi sĩ James Joyce và e e cummings.

Trong khi thể thơ [cụ thể] chưa bao giờ gìanh được sự chú ý của phong trào thơ Beat trước đó, phong trào thơ cụ thể các năm gần đây đã được tái lượng định như kẻ tiên phong cho thi ca kỹ thuật số, loại được sáng tác trên một máy điện toán, theo lời nhà bình luận Marjorie Perloff.

Các nhà thơ kỹ thuật số lựa chọn một mặt chữ, cho thêm màu và sắp xếp chữ trên màn hình trong tinh thần của các nhà thơ cụ thể, “những người cảm thấy rằng các bài thơ không chỉ để nghe mà còn để được thấy,” theo lời Perloff.

Các bài thơ của Solt được in trong các tạp chí thơ và các tuyển tập.

http://www.upi.com/NewsTrack/Entertainment/

Bài thơ Forsythia (1966)

Tác giả M.E.S. giải thích: “Thiết kế của bài ‘Forsythia’ là từ  các chữ trong tên của bụi hoa và các tương đương của nó trong Morse Code. Phần chữ là một phần của thiết kế.”

mm

http://mars.wnec.edu/~ehaffner/Forsythia.htm

Đại Học Western New England College giải thích: “Hình trên scanned từ 1 trang tạp chí in thời đầu thập niên 1970s. Phần màu vàng đã phai màu, và các chữ đen đã hết sắc nét.”