TIN... TỨC THƠ

Poet follows her dream

Nhà thơ bước theo giấc mơ

Bản tin PTH

 

 
 

 Tuesday, April 10, 2007
BY NJ DeVICO

Everyone knows somebody who would love to quit her job to pursue painting, acting or some other art.

Janet Wong of Princeton did just that. The former attorney left the corporate world and started writing poetry for publication in 1991.

Wong was not always a poet, or a poetry fan. "I hated poetry, starting about fourth grade," she says. "Actually, in fairness to poetry, I didn't know enough poetry to hate it. I think I hated having to memorize poems. I also hated analyzing them, picking them apart in class."

Then she heard children's poet and anthologist Myra Cohn Livingston speak and read from her book, "There Was a Place." It changed Wong's view of poetry. "I knew I could learn a lot from her," she says.

So how does one get the confidence to give up a safe job and follow a dream such as Wong's?

"I think it's not as much a matter of having confidence as it is a matter of willingness to fail," says Wong. "You have to be willing to risk what you have. It was easy to make that decision because I had very little at stake: I could easily have gone back to being a lawyer."

It was difficult for her to give up her lucrative salary. "But," Wong says, "it was even harder giving up my identity as an independent, self- sufficient person -- which, at that time in my life, was closely tied in my mind to my earnings. I remember agonizing one day over a coffee mug that I really wanted to buy. It cost $12 -- not exactly a fortune -- but I didn't think I should be frivolous with 'my husband's money.' I've gotten over that, thank goodness!"

At first , she allowed herself the luxury of reading, writing and learning about the business of getting published. "I quit with the idea that if, in a year's time, I hadn't sold a book, I could -- and should -- go back to being a lawyer."

"Good Luck Gold" was published in 1994. It was more challenging to find time to write her second book, "A Suitcase of Seaweed." Wong penned most of it between 9 p.m. and 2 a.m., before her son was a year old. "I remember being tired and uninspired when I would sit down to write," she says. "But, by 2 a.m., it was hard to force myself to go to sleep."

She since has written more than 15 books of children's stories and poetry.

These days, Wong has writing days, family days and school-visit days.

As part of Princeton Day School's Imagine the Possibilities program, a weeklong event that begins today, Wong will conduct poetry-writing workshops, discuss the life of a poet and teach students to write about childhood for children.

Poet George Ella Lyon and painter Kadir Nelson also will participate in the teaching-artists program.

©2007 New Jersey On-Line LLC.
http://www.nj.com/living/times

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on 04/10/2007 11:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 Thứ Ba 10-4-2007
Viết bởi NJ De VICO

Mỗi ngừơi đều biết đã từng có ai đó mong muốn rời bỏ việc làm đương hữu để sẽ theo đuổi hội họa, đóng kịch hay ngành nghệ thuật nào khác.

Janet Wong, cư dân Princeton, đã làm như thế. Người cựu luật sư này đã rời thế giới các công ty và bắt đầu sáng tác thơ để in vào năm 1991.

Wong đã không luôn luôn là một nhà thơ, hay là một người say mê thi ca. Bà nói, “Tôi ghét thơ, khởi sự từ khỏang lớp 4. Thực sự, để công bằng với thi ca, tôi không biết đủ thi ca để ghét nó. Tôi nghĩ tôi đã ghét phải học thuộc lòng các bài thơ. Tôi cũng ghét phân tích chúng, tách gỡ chúng ra từng phần trong lớp.”

Rồi cô đã nghe người sọan tuyển tập và là nhà thơ cho thiếu nhi Myra Cohn Livingston nói chuyện và đọc từ cuốn sách của bà, "There Was a Place." (Đã Có Một Nơi) Điều này đã thay đổi cách nhìn của Wong về thi ca. Cô nói, “Tôi biết tôi có thể học nhiều từ bà ta.”

Vậy rồ làm sao người ta có thể tự tin để rời bỏ một việc làm an tòan và đi theo một giấc mơ như Wong đã làm?

Cô Wong nói, “Tôi nghĩ nó không nhiều tới như chuyện có tự tin, như là chuyện sẵn sàng để thất bại. Bạn phải sẵn sàng chấp nhận cơ nguy mất những gì bạn đã có. Dễ dàng để có quyết định như thế bởi vì tôi đã có rất ít để lo mất” Tôi có thể dễ dàng trở lại việc làm của một luật sư.”

Thật khó cho cô để rời bỏ tiền lương cao. Wong nói, “Nhưng nó còn khó hơn nữa để tôi rời bỏ căn cước của mình như một người độc lập, và tự lập thân – điều mà, vào lúc đó trong đời tôi,  gắn chặt trong tâm tôi cùng với lợi tức của mình. Tôi còn nhớ đã từng dằn vặt một ngày về một chiếc ly kiểu đựng cà phê mà tôi thực sự muốn mua. Nó đắt tới 12$ -- không chính xác là khỏan tiền lớn – nhưng tôi đã không nghĩ là tôi nên hoang phí với ‘tiền của chồng tôi.’ Tôi rồi đã vượt qua chuyện đó, thật cảm ơn đất trời!”

Trứơc tiên, cô tự cho phép mình hưởng thú xa hoa của việc đọc, viết và học về chuyện tìm cách xuất bản. “Tôi đã bỏ hết với ý nghĩ rằng nếu, trong vòng một năm, mà tôi không bán được một cúôn sách, thì tôi có thể – và nên là – trở lại nghề luật sư.”

Cuốn "Good Luck Gold" được xuất bản năm 1994. Còn thách thức hơn nữa, khi phải tìm thời giờ để viết cúôn sách thứ nhì của cô, "A Suitcase of Seaweed." Wong viết hầu hết cuốn này trong khỏang từ 9 giờ tối tới 2 giờ sáng, trứơc khi con trai cô tròn một tuổi. Cô nói, “Tôi nhớ là rất mệt mỏi và không hào hứng gì khi tôi sẽ phải ngồi xuống viết. Nhưng vào lúc 2 giờ sáng, thì lại khó để buộc tôi đi ngủ.”

Từ đó cô đã viết hơn 15 cuốn sách về thơ và truyện cho thiếu nhi.

Bây giờ thì, Wong có những ngày để viết, những ngày cho gia đình và những ngày tới trường.

Một phần trong chương trình Imagine the Possibilities (Hãy Hình Dung Các Khả Thể) tại trường Princeton Day School, một chương trình dài cả tuần lễ bắt đầu từ hôm Thứ Ba 10-4-2007, Wong sẽ thực hiện các khóa dạy về sáng tác thơ, thảo luận về cuộc đời của một nhà thơ và dạy học sinh viết về tuổi thơ ấu cho thiếu nhi.

Nhà thơ George Ella Lyon và họa sĩ Kadir Nelson cũng sẽ tham dự chương trình các nghệ sĩ giảng dạy.

Báo The Times