TIN... TỨC THƠ

Poetry lover or skeptic, there's an event for you
By Dawn DeCwikiel-Kane

Người yêu thơ hay kẻ hòai nghi, có một sự kiện cho bạn
Bản tin viết bởi Dawn DeCwikiel-Kane

Bản Tin PTH

 

 
 


 

Mar 27, 2007

GREENSBORO -- Poetry programs typically don't attract standing-room-only audiences.

So the people behind Poetry GSO have come up with a mix of activities in April to appeal to a range of tastes -- from those who love the art form to those who have their doubts.

And they're all free.

"We see it as a 10-year plan to build a huge audience for poetry in the city," says Poetry GSO director Steve Sumerford of the Greensboro Public Library.

Consider a sampling of local poets who will read works guaranteed to make you laugh.

Hear Barbara Presnell read poems written in the voices of mill workers, against the backdrop of the textiles exhibition at the Green Hill Center for North Carolina Art.

Find young poets at a Poetry Slam.

Or bring your youngsters to a variety of children's events at local library branches.

Sumerford notices that spoken word performances have tended to reach more African American youths, while some other programs attract older white audiences.

He hopes to encourage more audience crossover.
"That's the way we become a stronger, healthier community," he says.

Contact Dawn DeCwikiel-Kane at 373-5204 or dkane@news-record.com.

(Source: http://www.news-record.com/apps/pbcs.dll/
© 2007 News & Record  - 200 East Market Street, Greensboro, NC 27401)

(Reference: http://www.poetrygso.org/ )

 

 

 

 

 

Last modified on 03/26/2007 4:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MỤC LỤC

 

 

 


 

Ngày 27-3-2007

GREENSBORO – Các chương trình thi ca thường không hấp dẫn đông khán giả.

Cho nên các viên chức trong hội Poetry GSO có sáng kiến trộn lẫn nhiều sinh họat trong tháng 4 để hấp dẫn với nhiều sở thích khác nhau – từ những người yêu thích nghệ thuật thi ca cho tới những người đa nghi.

Và tất cả sinh họat đều miễn phí.

“Chúng tôi xem đây như một kế họach dài 10 năm để thiết lập một lượng khán giả đông đảo cho thi ca trong thành phố,” theo lời Steve Sumeford, giám đốc hội Poetry GSO, thuộc Thư Viện Công Cộng Greensboro.

Hãy tới nghe thử các nhà thơ địa phương, những người sẽ đọc các tác phẩm bảo đảm sẽ làm bạn cười.

Hãy tới nghe Barbara Presnell đọc các bài thơ được viết trong tiếng nói của người thợ xay bột, trong khi hậu cảnh là cuộc triển lãm may dệt tại trụ sở Green Hill Center for North Carolina Art.

Hãy tìm các nhà thơ trẻ tại một buổi Poetry Slam (Cuộc Thi Thơ Nói).

Hay là, hãy mang con em quý vị tới nhiều sinh họat cho trẻ em tại các chi nhánh thư viện địa phương.

Ông Sumerford ghi nhận rằng các buổi trình diễn thi thơ nói thường tiếp cận nhiều tuổi trẻ Mỹ gốc Phi hơn, trong khi vài chương trình khác thu hút khán giả da trắng cao tuổi.

Ông hy vọng khuyến khích thêm nhiều xen lẫn khán giả.

Ông nói, “Đó là cách chúng ta trở thành một cộng đồng mạnh hơn, lành mạnh hơn.”

Hãy liên lạc Dawn DeCwikiel-Kane ở số 373-5204 hay dkane@news-record.com.