TIN... TỨC THƠ

21 March - World Poetry Day

Ngày Thi Ca Thế Giới: Ngày 21 Tháng 3

 

 
 

 

 

Every year on 21 March UNESCO celebrates the World Poetry Day. A decision to proclaim 21 March as World Poetry Day was adopted during the UNESCO’s 30th session held in Paris in 1999.

According to the UNESCO’s decision, the main objective of this action is to support linguistic diversity through poetic expression and to offer endangered languages the opportunity to be heard within their communities. Moreover, this Day is meant to support poetry, return to the oral tradition of poetry recitals, promote teaching poetry, restore a dialogue between poetry and the other arts such as theatre, dance, music, painting and so on, support small publishers and create an attractive image of poetry in the media so that the art of poetry will no longer be considered an outdated form of art but one.

UNESCO encourages the Member States to take an active part in celebrating the World Poetry Day, at both local and national level, with the active participation of National Commissions, NGOs and the public and private institutions concerned (schools, municipalities, poetic communities, museums, cultural associations, publishing houses, local authorities and so on).

It has become a tradition in Moscow to celebrate the World Poetry Day. This year the celebration will be held from the period of 12 March through 24 March with the support of the Creative Initiatives Foundation and under the auspices of the Deputy of the Moscow City Duma, famous poet, Mr Yevgeniy Bunimovich. The programme of this year’s celebration consists of the poetic festivals, poetic evenings, concerts, literary soiree, etc. Programme of the celebration (PDF, 1,617 Kb).

Moreover, the preparation of the “Poets Biennale in Moscow – 2007” has been started. The Biennale will take part from the period of 23 through 27 October. For more information about the preparation of the event, please visit the website of the Creative Initiatives Foundation www.ftp-culture.ru.

(The UNESCO Moscow Office:    http://www.unesco.ru/eng/articles/)

 

 

 

Last modified on 03/30/2007 4:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

Mỗi năm vào ngày 21-3, UNESCO (Tổ Chức Văn Hóa, Khoa Học, Giáo Dục Liên Hiệp Quốc) đón mừng Ngày Thi Ca Thế Giới. Một quyết định tuyên dương ngày 21-3 làm Ngày Thi Ca Thế Giới được phê thuận trong khóa họp 30 của UNESCO tại Paris năm 1999.

Theo quyết định của UNESCO, mục tiêu chính nhằm hỗ trợ tính đa dạng ngữ học xuyên qua sự bày tỏ thi tính và để giúp các ngôn ngữ cơ nguy tiêu diệt có cơ hội được nghe trong cộng đồng của họ. Thêm nữa, Ngày này nhằm hỗ trợ thi ca, trở về truyền thống nói thành tiếng của việc đọc-ca-ngâm thơ, thúc đẩy giảng dạy thi ca, hồi phục cuộc đối thọai giữa thi ca và các nghệ thuật khác như sân khấu, múa, nhạc, họa và vân vân, hỗ trợ các nhà xuất bản nhỏ và tạo ra hình ảnh quyến rũ của thi ca trên truyền thông để nghệ thuật thơ sẽ không còn bị xem là một hình thức nghệ thuật lỗi thời.

UNESCO khuyến khích các Nước Hội Viên tham dự tích cực chào mừng Ngày Thi Ca Thế Giới, cả ở mức độ địa phương và quốc gia, với tham dựt ích cực của các Uûy Ban Quốc Gia, cá hội ngòai chính phủ NGO, và các cơ chế công và tư quan tâm (như trường học, các nhóm dân địa phương, các hội đòan thơ, bảo tàng, hội văn hóa, nhà xuất bản, chính quyền địa phương và vân vân).

Đã trở thành một truyền thống tại Moscow để chào mừng Ngày Thi Ca Thế Giới. Năm nay, lễ hội sẽ tổ chức từ ngày 12-3-2007 tới ngày 24-3-2007 với hỗ trợ của hội Creative Initiatives Foundation và dưới bảo trợ của người Đại Biểu Viện Duma tại Moscow City, nhà thơ nổi tiếng, Yevgeniy Bunimovich. Chương trình năm nay gồm có các lễ hội thơ, các đêm thơ, hòa nhạc, dạ tiệc văn chương, vân vân.

Thêm nữa, việc sửa sọan cho “Lễ Hội Lưỡng Niên Các Thi Sĩ tại Moscow – 2007” đã khởi sự. Lễ hội mỗi hai năm này sẽ tổ chức từ ngày 23-10-2007 tới ngày 27-10-2007. Cần thêm thông tin về việc chuẩn bị sự kiện này, xin vào trang web của hội Creative Initiatives Foundation www.ftp-culture.ru.