TIN... TỨC THƠ

Peace poetry festival due

Lễ hội thi ca hòa bình đang tới

Bản Tin PTH

 

 
 

 

 

 

Mon, 07 May 2007

 The First Peace Poetry Festival will be held later this month thanks to the issuance of relevant permits by the Ministry of Islamic Culture and Guidance.

The venue of the event, scheduled for May 16, will be the House of Artists in Tehran.

Secretary of the festival, Abbasi, indicated that this event will revolve around the theme of friendship and peace among countries of the world.

Reciting poetry, introducing the winners and also reading the jury's declaration will be the main programs of the event.

http://www.presstv.ir/detail

 

 

 

 

Last modified on 05/09/2007 7:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

Bản tin ngày Thứ Hai 7-5-2007

Lễ Hội Thi Ca Hòa Bình Đầu Tiên sẽ tổ chức cuối tháng này nhờ vào các giấy phép ban ra bởi Bộ Hướng Dẫn Và Văn Hóa Hồi Giáo.

Dự kiến vào ngày 16-5, nơi tổ chức sẽ là Nhà Nghệ Sĩ tại Tehran.

Thư ký lễ hội, Abbasi, cho thấy rằng lễ hội sẽ xoay quanh chủ đề tình bạn và hòa bình giữa các nước trên thế giới.

Đọc thơ, giới thiệu những người thắng giải, và đọc bản tuyên bố của ban giám khảo sẽ là các chương trình chính trong lễ hội.