TIN... TỨC THƠ

Festival will allow teen poets to let their creative juices flow

Lễ hội sẽ cho các nhà thơ thiếu niên khơi nguồn sáng tạo

Bản tin PTH

 

 
 

 

 

By Jamar Younger; Published: 03.29.2007
Tucson, Arizona

Teenage poets will have the opportunity to express themselves and get published at the seventh annual Valencia Teen Poetry Festival.

The Valencia Branch Library, 202 W. Valencia Road, will host the festival April 26. The event will serve as an open mic night for the teens, who don't have to preregister for the event, said young-adult librarian John L. Muđoz.

The event will be open to teens ages 13 to 18 and the poets will be able to submit their poems and have them published in a book. The book of poems will be distributed to all of the libraries in Pima County and added to each library's poetry collection, Muđoz said.

"Kids will be able to submit their poems and, five years down the road, come in and say, 'Wow. I wrote that,' " he said.

The festival will help fill a void in a neighborhood that does not have a lot of coffee shops or book stores, he said.

"Here on the South Side, there are not a lot of coffee shops and venues to read poetry," he said. "Without that scene, where would a teen go to read poetry?"

About 60 people, including families and friends, attended the event last year, but the festival has attracted up to 200 people in the past, he said.

"It's great because they bring a friend or two," he said. "Now you get to see them shine and it's very surprising."
 
Arizona Daily Star,  4850 S. Park Ave., Tucson, AZ 85714
http://www.azstarnet.com/allheadlines/175775

 

 

 

 

Last modified on 03/28/2007 4:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

Tin của Jamar Younger, ngày 29-3-2007
Thành phố Tucson, tiểu bang Arizona

Các nhà thơ thiếu niên sẽ có cơ hội tự bày tỏ và được phổ biến trong Valencia Teen Poetry Festival (Lễ Hội Thi Ca Thiếu Niên Valencia) thường niên lần thứ bảy.

Thư viện Valencia Branch Library, địa chỉ 202 W. Valencia Road, sẽ tổ chức lễ hội vào ngày 26-4. Đây sẽ là một đêm trình diễn mời lên tự do cho các thiếu niên, những em này không cần phải đăng ký trứơc, theo lời giải thích của người quản thư John L. Muđoz, người phụ trách về tủ sách thanh niên.

Lễ hội giành cho các thiếu niên tuổi từ 13 tới 18, và các nhà thơ sẽ có thể trình lên các bài thơ và được in trong một cuốn sách. Thi tập sẽ được phân phối tới tất cả các thư viện trong Quận Pima và được đưa các tủ sách thi tuyển của tất cả các thư viện, theo lời Muđoz.

Ông nói, “Trẻ em sẽ có thể nộp các bài thơ lên, và 5 năm sau nữa, trở lại xem và nói, ‘Tuyệt diệu. Tôi đã viết thế đó.’"

Ông nói thêm, lễ hội sẽ giúp điền vào khỏang trống trong một khu phố không có nhiều tiệm cà phê hay tiệm sách.

Ông nói, “Nơi đây ở Nam Ngạn, không có nhiều tiệm cà phê và nơi để đọc thơ. Không có môi trường đó, nơi đâu một thiếu niên tới để đọc thơ chứ?”

Khỏang 60 người, gồm cả gia đình và bạn hữu, tham dự buổi đọc thơ năm ngóai, nhưng lễ hội đã thu hút tới 200 người trong quá khứ, theo lời ông.

Ông nói, “Thật là tuyệt, bởi vì họ mang theo một hay hai người bạn. Giờ thì bạn hãy chờ xem họ sẽ sáng rực lên, và mọi chuyện sẽ rất là ngạc nhiên bất ngờ.”

Báo Arizona Daily Star;  địa chỉ: 4850 S. Park Ave., Tucson, AZ 85714