TIN... TỨC THƠ

Santo Domingo Book Fair to include International Poetry Festival

Hội Chợ Sách Santo Domingo Sẽ Có Cả Lễ Hội Thơ Quốc Tế

Bản Tin PTH

 

 
 

 

The Dominican Republic News
 
 April, 15

Santo Domingo.- An international poetry festival, “Climate of Eternity” is planned as part of this year’s Santo Domingo X International Book Fair, with readings in Santo Domingo and Santiago.

Twenty-eight poets from 17 countries will take part in a series of activities with their Dominican counterparts.

Ten poetry readings will be held in ten sessions, nine in Santo Domingo and one at Santiago’s Centro León.

The International Poetry Festival will be inaugurated on Thursday 26th April by Culture Minister José Rafael Lantigua and poetry festival director José Mármol. The launch takes place at the Santo Domingo National Theater’s Ravelo Hall, and will include performances by singer Sonia Silvestre and the Ballet Roto dance company.

Poems by Mexican Juan Bañuelos, Brazlian Lêdo Ivo, Colombian Armando Romero, Guatemalan Ana María Rodas, Paraguayan Jacobo Rauskin, Costa Rican Alfonso Chase, and Cuban Nancy Morejón will be featured, as well as Spain’s Antonio Porpetta, Peruvian Rodolfo Hinostroza, Salvadoran David Escobar Galindo, and Dominicans Mariano Lebrón Saviđón, Lupo Hernández Rueda and Víctor Villegas.

Santo Domingo’s National District Municipality will honor the international guests as “Distinguished Visitors” on Friday 27th April.

Dominican writers Plinio Chahín, Nan Chevalier, León David, Fernando Cabrera, Alexis Gómez-Rosas, Angela Hernández and César Zapata will chair the poetry reading sessions.

The International Poetry Festival honors Franklyn Mieses Burgos, one of the Dominican Republic’s greatest living poets.

http://www.dominicantoday.com

 

 

 

 

 

Last modified on 04/11/2007 6:00 PM © 2004
2007 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC

 

 

 

 

Báo The Dominican Republic News

Ngày 15-4-2007

Santo Domingo.- Lễ hội thi ca quốc tế “Climate of Eternity” dự kiến sẽ là một phần trong hội chợ sách năm nay Santo Domingo X International Book Fair, với các buổi đọc thơ tại Santo Domingo và Santiago.

Hai mươi tám nhà thơ từ 17 quốc gia sẽ tham dự trong một loạt các sinh hoạt với các đối tác người Dominican.

Mười buổi đọc thơ sẽ thực hiện trong mười buổi gặp, chín buổi tại Santa Domingo và một ở trung tâm Centro León tại Santiago.

Lễ Hội Thơ Quốc Tế sẽ khai mạc ngày Thứ Năm 26-4-2007 bởi Bộ Trưởng Văn Hóa José Rafael Lantigua và giám đốc lễ hội thi ca José Mármol. Lễ khai mạc thực hiện ở Hội Trường Ravelo Hall tại Nhà Hát Quốc Gia Santo Domingo National Theater, và sẽ có trình diễn của Sonia Silvestre và đoàn múa Ballet Roto.

Các bài thơ của thi sĩ Mễ Tây Cơ Mexican Juan Bađuelos, Ba Tây Lêdo Ivo, người Colombia Armando Romero, người Guatemala Ana María Rodas, người Paraguay Jacobo Rauskin, người Costa Rican Alfonso Chase, và người Cuba Nancy Morejón sẽ được đọc, cũng như thơ của Antonio Porpetta (Tây Ban Nha), Rodolfo Hinostroza (Peru), David Escobar Galindo (Salvador), và của Dominico là Mariano Lebrón Saviđón, Lupo Hernández Rueda và Víctor Villegas.

Chính quyền thủ đô Santo Domingo của Cộng Hòa Dominico sẽ vinh danh các vị khách quốc tế là “Quan Khách Đặc Biệt” vào ngày Thứ Sáu 27-4-2007.

Chủ tọa các buổi đọc thơ sẽ là những người cầm bút Dominico sau:  Plinio Chahín, Nan Chevalier, León David, Fernando Cabrera, Alexis Gómez-Rosas, Angela Hernández và César Zapata.

Lễ Hội Thi Ca Quốc Tế sẽ vinh danh Franklyn Mieses Burgos, một trong những nhà thơ đương tại thế của Cộng Hòa Dominico.