TIN... TỨC THƠ

‘Let’s go to the fakir’s fest’

Hãy tới dự lễ hội của bậc thánh hiền

Bản Tin PTH

 

 
 

 

 

 

By Abdul Manan

LAHORE: Thousands of people visited the shrine of Shah Inayat Qadri on the second day of his three-day 281st urs (death anniversary).

Qadri, whose real name was Hafiz Inayatullah was a sufi saint and mystic poet and is famous as the mentor of sufi poet Bulleh Shah. Qadri was born in 1699 in Mozang and got his early education from his father Sher Muhammad. Qadri spent his life in Lahore and Kasur and adhered to the Qadri order of Sufism. His ideology was that there was no difference between the creator and the creation. He grew vegetables as a profession. His poetry was mostly in Persian and focused on mysticism. His major poetic works include Ghayatul Hawashi, Lataife Ghaibia, Islahul Amal and Dastorul Amal. Qadri died in 1735 and was buried at Mozang.

Bullah referred to his mentor as Shah Inayat. Much of Bullah’s poetry is addressed to his spiritual guide.

Qaswar Abbas, a visitor to the urs, said he was a follower of Qadri’s ideology. He said the saint struggled to propagate the message of love. He said Pakistan needed Sufism because it taught contentment and love.

Mian Muhammad Hammad Qadri, heir of the shrine, said that followers from across the country and abroad came to the shrine all year long “to quench their thirst of spiritual knowledge and peace”. He said the various techniques for transferring peace to the people are qawali and dhamal.

Saif Roy, a visitor from Alipur, said many poor people came to the shrine for ‘spiritual treatment’ because they could not afford doctors and their medicines. Many women also come to the shrine and stay there for 10 days to ‘rid their babies of evil spirits’.

http://www.dailytimes.com.pk/

 

 

 

Last modified on 0718/2007 7:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

Bản tin của Abdul Manan

LAHORE: Nhiều ngàn người đã tới thăm ngôi đền của Shah Inayat Qadri vào ngày thứ nhì trong lể hội dài ba ngày của năm thứ 281 cái chết của ông.

Qadri, người có tên thật là Hafiz Inayatullah, là một vị thánh giáo phái sufi của Hồi Giáo, và là một nhà thơ thần bí, và nổi tiếng trong vai trò thầy đỡ đầu cho nhà thơ Bulleh Shah của hệ phái sufi. Qadri sinh năm 1699 tại Mozang, sơ thời được dạy bởi cha là Sher Muhammad. Qadri sống tại Lahore và Kasur, và theo hệ phái Hồi Giáo Sufism. Lý thuyết của nhà thơ thần bí này là hoàn toàn không dị biệt nào giữa đấng sáng tạo và tạo vật.  Nhà thơ sống bằng nghề trồng rau. Thơ của ngài hầu hết bằng tiếng Ba Tư, và tập trung vào chủ nghĩa thần bí. Các thi tập lớn là Ghayatul Hawashi, Lataife Ghaibia, Islahul Amal và Dastorul Amal. Qadri chết năm 1735 và được chôn tại Mozang.

Bullah gọi thầy mình là Shah Inayat. Phần lớn thơ của Bullah đi theo hướng dẫn tâm linh này.

Qaswar Abbas, một khách viếng lễ hội, nói ông là người theo ý thức hệ của Qadri. Oâng nói vị thánh đã nỗ lực rao truyền thông điệp yêu thương. Oâng nói Pakistan cần chủ nghĩa thần bí Sufism, vì lý thuyết này dạy yêu thương và tự hài lòng với hoàn cảnh.

Mian Muhammad Hammad Qadri, người trụ trì ngôi đền, nói là các tín đồ từ khắp nước và từ hải ngoại tới đền này cả năm “để uống cho đỡ cơn khát bình an và kiến thức tâm linh.” Oâng nói nhiều kỹ thuật để giúp cho tín đồ giữ bình an là qawali (tụng niệm) và dhamal (múa lên đồng).

Saif Roy, một du khách từ Alipur, nói nhiều người nghèo tới đền này để “chữa trị tâm linh” vì họ không có tiền đi bác sĩ và mua thuốc. Nhiều phụ nữ cũng tới đền và ở đó khoảng 10 ngày để “trục tà ma ra khỏi các bé sơ sanh của họ.”