TIN... TỨC THƠ

Submit your haiku -- State will pick a poet

Hãy Gửi Bài Thơ Hài Cú Của Bạn – Tiểu Bang Sẽ Chọn Một Nhà Thơ

Bản Tin PTH

 

 
 


 

By Rod Antone
Yakima Herald-Republic
Published on Friday, April 20, 2007


Gov. Chris Gregoire has signed into law a bill that promotes poetry over politics.

House Bill 1279, which the governor signed Thursday afternoon in Olympia, establishes Washington's first official poet laureate program to promote reading, poetry and literature in classrooms across the state.

The bill, introduced by Rep. Mary Skinner, R-Yakima, and promoted by retired Yakima Herald-Republic reporter Ed Stover, provides an initial stipend of $30,000 for the 2007-09 biennium.

"It's very exciting," Stover said. "Poetry is one of the primary tools for teaching literacy to kids ... it's a wonderful tool for improving all of your language skills in terms of word choice and vocabulary, and makes learning a lot more fun."

During Thursday's ceremony, Skinner held a poem she'd asked Stover to write for the occasion.

"A poet laureate would be the state's official spokesperson in verse," Skinner said in a news release.

"The legislation notes the importance of the arts and education in Washington, particularly through reading and writing of verse. It would help us promote literacy and provide a creative outlet for people, especially students, to express themselves," she said.

After a decade of unsuccessfully pushing for the poet laureate position, backers of the plan celebrated earlier this month when the Senate passed the bill and sent it to the governor.

Besides being a published poet, Stover said, the state's poet laureate must also have teaching skills and be a Washington state resident. The Washington State Arts Commission will establish the poet laureate program and recommend someone for the two-year term of office.

© 2007 - Yakima Herald-Republic
http://www.yakima-herald.com/

 

 

 

 

Last modified on 04/25/2007 10:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 


Bản tin của Rod Antone, báo Yakima Herald-Republic
Ấn bản ngày Thứ Sáu 20-4-2007

Thống Đốc Chris Gregoire đã ký một đạo luật để quảng bá thi ca qua chính trị.

Dự luật Hạ Viện 1279, mà Thống Đốc ký chiều Thứ Năm tại Olympia, đã thiết lập chương trình thi bá chính thức đầu tiên của tiểu bang Washington nhằm quảng bá văn chương, thi ca và việc đọc tại các lớp học khắp tiểu bang.

Dự luật, giới thiệu bởi Dân Biểu Mary Skinner (Cộng Hòa, thị trấn Yakima), và vận động bởi phóng viên hồi hưu Ed Stover của báo Yakima Herald-Republic, sẽ cấp khoản tài chánh ban đầu là 30,000 đô la cho hai năm 2007-2009.

Stover nói, “Rất là tuyệt vời. Thơ là một trong các công cụ chính để dạy văn cho trẻ em… nó là một công cụ tuyệt diệu để cải thiện tất cả khả năng ngôn ngữ của bạn về mặt chọn chữ và ngữ vựng, và làm cho việc học trở thành vui hơn nhiều.”

Trong suốt buổi lễ hôm Thứ Năm, Skinner dẫn ra một bài thơ bà trước đó yêu cầu Stover viết cho buổi lễ [ký luật].

Skinner nói trong bản tin phổ biến cho báo chí, “Luật này ghi nhận sự quan trọng của nghệ thuật và giáo dục tại tiểu bang Washington, đặc biệt xuye6nq ua việc đọc và viết thơ. Nó sẽ giúp chúng ta quảng bá văn chương và cung cấp một nơi sáng tạo cho dân chúng, đặc biệt là các học sinh, để tự thể hiện chính mình.”

Sau một thập niên thất bại trong việc thiết lập chức vụ thi bá [tiểu bang], những người hỗ trợ chương trình đã ăn mừng đầu tháng này, khi Thượng Viện [tiểu bang] thông qua dự luật và gửi lên Thống Đốc.

Bên cạnh vai trò một nhà thơ có tác phẩm xuất bản, Stover nói, người [sẽ] giữ chức thi bá tiểu bang cũng phải có khả năng giảng dạy và phải là một cư dân tiểu bang Washington. Ủy hội Washington State Arts Commission sẽ thành lập chương trình thi bá và sẽ giới thiệu người vào chức vụ nhiệm kỳ hai năm này.