TIN... TỨC THƠ

Girl, 11 Publishers Book

Bé Gái, 11 Tuổi, Xuất Bản Sách

Bản Tin PTH

 

 
 

 

 

 

Submitted by WWAY on 12 June 2007 - 8:48pm.

To write a book at any age is quite an accomplishment. Having a book published at the age of 11 is pretty extraordinary. One special little girl has done just that.
Heather Higgins is like any other fourth grader. She's a girl scout, and loves to dance.

Heather is also adopted and has written a book about her experience called "The Foal That Doesn't Have a Family."

Heather said, "I wrote it to show other kids that if they have to go into adoption it should be fun and not scary."

What makes Heather even more special is that she suffers from autism, auditory processing disorder and several motor skill delays.

Even with her disabilities, her new mom says Heather's accomplished more than many people will in a lifetime.
Susan Higgins adopted Heather. She said, "She is totally beating the odds she has gone way beyond what anyone could imagine."

Heather's story symbolizing her life begins with a foal whose parents abandon him.

The foal is helped by a social worker who happens to be a cow.

Heather said, "It ends with the young horse being adopted with a new family."

The foal lives happily ever, just like Heather.
Heather said, "It's a very happy story and I hope everyone will like it."

Starting Tuesday the book is available online at http://kinderbooks.net/.

Next month you will be able to purchase "The Foal That Doesn't Have a Family" in name-brand bookstores.

http://www.wwaytv3.com/girl_11_publishes

 

 

 

Last modified on 06/10/2007 7:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

Tin đưa lên bởi WWAY vào ngày 12-6-2007

Viết xong một cuốn sách ở bất kỳ tuổi nào cũng là một thành tựu. Có một cuốn sách xuất bản khi mới 11 tuổi thì khá là dị thường. Một bé gái đặc biệt đã làm như thế.

Heather Higgins cũng hệt như bất kỳ em học trò lớp 4 nào. Cô bé là một nữ hướng đạo sinh, và yêu thích nhảy múa. Heather là con nuôi của một gia đình và đã viết một cuốn sách về kinh nghiệm của cô bé nhan đề "The Foal That Doesn't Have a Family" (Con Ngựa Con Không Có Một Gia Đình).

Heather nói, “Em viết để cho các trẻ em khác thấy rằng nếu các bạn phải được nhận làm con nuôi thì sẽ là vui, và không đáng sợ gì.”

Điều làm Heather đặc biệt hơn nữa là cô bé bị bệnh tự kỷ,  rối loạn về thính giác và nhiều cử động chậm.

Ngay cả với các khuyết tật đó, bà mẹ mới của bé nói rằng Heather đã thành tựu nhiều hơn nhiều người trong một cả một đời.

Susan Higgins nhận Heather về làm con nuôi. Bà nói, “Cô bé hoàn toàn vượt qua các trở ngại xa hơn là bất cứ ai có thể hình dung.”

Cuốn truyện của Heather biểu tượng cho cuộc đời của bé khởi sự với một con ngựa con mà ba mẹ ngựa đã bỏ rơi chú.  Chú ngựa được giúp đỡ bởi một nhà công tác xã hội là một con bò.

Heather nói, “Truyện kết thúc với chú ngựa con này được nhận nuôi bởi một gia đình mới.”

Chú ngựa con sống hạnh phúc từ đó, hệt như Heather.

Heather nói, “Đó là một truyện rất hạnh phúc, và em hy vọng mọi người sẽ thích.”

Bắt đầu từ Thứ Ba, cuốn sách sẽ có trực tuyến ở http://kinderbooks.net/.

Vào tháng tới, bạn sẽ có thể mua cuốn "The Foal That Doesn't Have a Family" trong các tiệm sách nổi tiếng.