VỀ QUÊ

Thơ dịch

 

 
 

 

 

 

Về Quê   

Hơn bảy mươi năm ở cõi này, 
Không không sắc sắc thảy dung thông 
Hôm nay nguyện mãn về quê cũ 
Nào phải bôn ba hỏi Tổ tông. 

(Thất thập dư niên thế giới trung 
Không không sắc sắc diệc dung thông 
Kim triêu nguyện mãn hoàn gia lý 
Hà tất bôn man vấn tổ tông.)

Thiền Sư  LIỄU QUÁN (? - 1743) - Bản dịch HT Thanh Từ

 

Going Home

Emptiness, emptiness, existence, existence - I’ve gone 
beyond their boundary over seventy years in this world.
The vow done, I am going home today 
and don’t have to scurry about to ask for the patriarchs.

LIỄU QUÁN (? - 1743) - Translated by Nguyên Giác

 

 

 

Last modified on 0718/2007 7:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC