TUỆ

Thơ dịch

 

 
 

 

 

 

Tuệ 

Muốn tiến đến tông thừa của Phật là phải siêng năng,
song thành Phật chánh giác phải nhờ trí tuệ.
Ví như nhắm bắn cái đích ngoài trăm bứơc, 
mũi tên đến được là nhờ sức mạnh, 
song trúng được đích không phải do sức.

BẢO GIÁM (?-1173) –Bản dịch HT Thanh Từ.

 

Wisdom

Learning the way of Buddha, you must have zeal; 
to become a Buddha, you need wisdom.
Shooting an arrow to a target more than a hundred steps away, you must be strong; 
to hit the mark, you need more than strength.

BAO GIAM (?-1173) - Translated by Nguyên Giác

 

 

 

Last modified on 08/07/2007 11:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC