TÌM TÂM

Thơ dịch

 

 
 

 

 

 

Tìm Tâm   

Ngang lưng đeo trống đối tri âm, 
Duỗi thẳng hai tay, đánh trống tâm. 
Tập tập tìm tâm, tâm tất tập, 
Tìm tâm, tâm tập, tập tìm tâm. 
 

Âm thanh hợp vận, âm trùng họa, 
Tịch chiếu tâm tông, tức tập tâm. 
Trăng sáng, gió thanh thường tự tại, 
Tìm tâm chẳng được, nghỉ tìm tâm. 
 
Thôi nhé, tâm ta chẳng thể tầm, 
Tìm tâm dẫu được, chẳng chân tâm. 
Mang đèn xin lửa thêm điên đảo, 
Thà đứng bên song hát khúc ngâm.
 
(Kiên kình yêu cổ đối tri âm, 
Thư thủ vô vi phách cổ tâm. 
Tập tập tầm tâm tâm tắc tập, 
Tầm tâm tâm tập, tập tầm tâm. 
 
Cổ thanh hợp vận tùng thanh họa, 
Tịch chiếu tâm tông tức tập tầm. 
Minh nguyệt thanh phong trường tự tại, 
Tầm tâm bất đắc, tức tầm tâm. 
 
Chỉ chỉ ! ngộ tâm bất khả tầm, 
Tầm tâm túng đắc tắc phi tâm. 
Tương đăng cầu hỏa tư điên đảo, 
Bất nhược song tiền thủ nhất ngâm.)

THANH ĐÀM (~ 19th century) - Bản dịch HT Thanh Từ

 

Seeking the Mind

Holding a drum at waist, facing skilled listeners, 
and relaxing both hands, I beat the drum of mind.
Tapping, tapping, seeking the mind, I see the mind is the tapping sound.
Seeking the mind, hearing the mind tapping, I tap to seek the mind.
 
Drumming sound composes rhymes, and the wind in cypress trees responds. 
Tapping the mind - the way of the mind is to be serene and reflective.
Always unrestrainedly, the bright moon and the cool wind exist there. 
Now you know you can not find the mind; stop seeking the mind.

Stop, stop! Now you know the mind can not be found.
Even if you could find the mind, that is not the true mind.
Carrying a luminous lamp and asking for the fire, you make things upside down.
You’d better stand in front of the window and sing a song.

THANH ĐÀM (~ 19th century - Translated by Nguyên Giác

 

 

Last modified on 07/24/2007 7:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC