THẨM SÁT

Thơ dịch

 

 
 

 

 

 

Thẩm Sát  

Hằng ngày quán lại chính nơi mình 
Xét nét kỹ càng chớ dễ khinh 
Trong mộng tìm chi người tri thức 
Mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình. 

(Phản văn tự kỷ mỗi thường quan 
Thẩm sát tư duy tử tế khan 
Mạc giáo mộng trung tầm tri thức 
Tương lai diện thượng đổ sư nhan.)

HƯƠNG HẢI (1628 – 1715) –Bản dịch HT Thanh Từ.

 

Watchful

Watch yourself everyday, constantly.
Watch yourself, be mindful, be alert.
In this dream world, don’t search for Dharma counselor; 
Watch yourself, and see the Buddha’s face on your face.

HUONG HAI (1628 – 1715) - Translated by Nguyên Giác

 

 

Last modified on 09/23/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC