TÂM KHÔNG

Thơ dịch

 

 
 

 

 

 

Tâm Không 

Thân như tường vách đã lung lay, 
Đau đáu người đời luống xót thay. 
Nếu đạt tâm không, không tướng sắc, 
Sắc không ẩn hiện, mặc vần xoay. 

(Thân như tường bích dĩ đồi thì 
Cử thế thông thông thục bất bi. 
Nhược đạt tâm không vô sắc tướng 
Sắc không ẩn hiển nhậm suy di.) 

VIÊN CHIẾU – Bản dịch HT Thanh Từ.

 

The Mind of Emptiness

Like a wall shaking, the body is frail.
So sad for mankind, life is too short. 
If you attain the mind of emptiness and formlessness,
you will be free from the world of coming and going.

VIEN CHIEU (999-1090) - Translated by Nguyên Giác

 

 

 

Last modified on 08/13/2007 8:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC