NGỒI

Thơ dịch Phan Tấn Hải

 

 
 

 

 

 

1. Ngồi  

Có ba lối ngồi theo đạo. 
Một là ngồi sổ tức. 
Hai là ngồi tụng kinh. 
Ba là ngồi vui nghe kinh. Đó là ba. 
Ngồi có ba cấp. 
Một là ngồi hiệp vị. 
Hai là ngồi tịnh. 
Ba là ngồi không có kết. 
Ngồi hiệp vị là gì? Là ý bám lấy hạnh không rời,
đó là ngồi hiệp vị.
Ngồi tịnh là gì? Là không niệm nghĩ, đó là ngồi tịnh. 
Ngồi không có kết là gì? Là kết đã hết, đó là ngồi không có kết.

KHƯƠNG TĂNG HỘI  (Introduction to Kinh An Ban Thủ Ý Bản dịch TT Trí Siêu Lê Mạnh Thát.)

(BÌNH:Khi niệm hơi thở, bạn cũng đang niệm tâm của bạn. Sau đó, bạn sẽ thấy tâm bạn trở thành một với hơi thở. Khi niệm các hành động của thân, như lúc này là ngồi, bạn cũng đang niệm tâm bạn. Rồi bạn sẽ thấy thân và tâm là một. Nhìn vào tâm bạn, bạn thấy các niệm đến rồi đi, hệt như sóng lên rồi xuống. Khi bạn thấy không niệm nào khởi, tâm bạn sẽ an tỉnh như mặt hồ phẳng lặng.)

 

1. Sitting

There are three ways of sitting in meditation.
First, sit and keep your mind on breathing; 
Second, sit and chant the sutras; 
And third, sit and happily listen to the chanting of sutras.
Sitting has three levels.
First, sit in union; 
Second, sit in peacefulness; 
And third, sit without fetters.
What does it mean to sit in union?
That means your mind becomes one with your body.
What does it mean to sit in peacefulness?
That means your mind has no thought.
What does it mean to sit without fetters?
When all fetters are destroyed – that means to sit without fetters.

KHUONG TANG HOI (? – 280)

(COMMENT: When mindful of your breathing, you are also mindful of your mind. Later, you will see your mind becoming one with your breath. When mindful of your bodily movement, you are also mindful of your mind. Later, you will see your mind becoming one with your body. Looking at your mind, you see thoughts coming and going, just like waves rising and falling. When you see no thoughts occurring, your mind is peaceful just like a still lake.)

 

 

Last modified on 09/28/2008 7:00 AM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC