MÙA XUÂN

Thơ dịch

 

 
 

 

 

 

Mùa Xuân  

Xuân đi trăm hoa rụng, 
Xuân đến trăm hoa cười. 
Trước mắt việc đi mãi, 
Trên đầu già đến rồi. 
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, 
Đêm qua, sân trước, một cành mai. 

(Xuân khứ bách hoa lạc, 
Xuân đáo bách hoa khai. 
Sự trục nhãn tiền quá, 
Lão tùng đầu thượng lai. 
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.)

MÃN GIÁC (1052 - 1096) - Bản dịch HT Thanh Từ.

 

The Spring

When spring goes, all flowers die.
When spring comes, all flowers smile.
Before the eyes, all things flow endlessly.
Over the head, old age comes already.
Don’t say that with the spring gone, all flowers fall.
Last night, in the front yard, a branch of mai flower.

MAN GIAC (1052 – 1096) - Translated by Nguyên Giác

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC