KHÔNG

Thơ dịch

 

 
 

 

 

 

Không

Sắc là không, không tức sắc, 
Không là sắc, sắc tức không. 
Sắc không đều chẳng quản, 
Mới được hợp chân tông. 

(Sắc thị không, không tức sắc, 
Không thị sắc, sắc tức không. 
Sắc không câu bất quản, 
Phương đắc khế chân tông.) 

Ỷ LAN –Bản dịch HT Thanh Từ.

 

Emptiness

Form is emptiness, and emptiness is form.
Emptiness is form, and form is emptiness.
Don’t cling to any form or emptiness -
That’s the true meditation.

Y LAN (11th century) - Translated by Nguyên Giác

 

 

Last modified on 08/01/2007 8:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC