KHO BÁU

Thơ dịch

 

 
 

 

 

 

Kho Báu  

Ở trần vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.

TRẦN NHÂN TÔNG–Bản dịch HT Thanh Từ.

The Treasure

Living in the world, happy with the Way, 
you should let all things take their course.
When hungry, just eat; when tired, just sleep.
The treasure is in your house; don’t search any more.
Face the scenes, and have no thoughts; 
then you don’t need to ask for Zen.

TRAN NHAN TONG (1258-1308) - Translated by Nguyên Giác

 

 

 

Last modified on 10/03/2007 8:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC