CÓ VÀ KHÔNG

Thơ Dịch

 

 
 

 

 

 

Có và Không  

Có thì muôn sự có, 
Không thì tất cả không. 
Có, không trăng đáy nước, 
Đừng mắc có cùng không. 
(Tác hữu trần sa hữu, 
Vi không nhất thiết không. 
Hữu không như thủy nguyệt, 
Vật trước hữu không không.) 

ĐẠO HẠNH – Bản dịch HT Thanh Từ.

 

Existence and Emptiness

Existence – there you see all things existing.
Emptiness – there you see all things empty.
Existence and emptiness are just like the moon underwater.
Don’t cling to existence nor emptiness.

DAO HANH (? – 1115) - Translated by Nguyên Giác

 

 

 

Last modified on 07/09/2007 8:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC