TRẦN TIẾN DŨNG

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Sanh năm 1958 ở Gò Công — tây nam bộ Việt Nam. Hiện sống và viết ở Sài Gòn. Thơ đã đăng trên các tạp chí văn học trong nước như: Văn Nghệ, Chuyên San Thơ..., các tạp chí ngoài luồng ở Sài Gòn như: Gieo & Mở, Viết&, các tạp chí ở hải ngoại như Thơ, Việt, Họp Lưu& và các trang web Tiền Vệ , Tân Hình Thức & Thơ được dịch ra tiếng Anh bởi Đinh Linh, đăng trên Manoa: A Pacific Journal of international Wrting, Hawai’i, 2002.

Tác phẩm chính đã in:

Khối Động, 1997
Hiện, 2000
Bầu Trời Lông Gà Lông Vịt, 2002

 

 

 

02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org. www.thotanhinhthuc.org.
HOME