PHẠM CHUNG

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Quê quán ở Hà Nội.
Trưởng thành ở Sài Gòn.
Tốt nghiệp Đại Học Khoa Học Sài Gòn và Michigan State University.
Hiện sống cùng gia đình và làm việc ở Houston, Texas.

- Mầu Mắt Lụa, AIKO 1999.
- Khoảng Cách Không Mầu - tuyển tập 12 tác giả- Văn Tuyển 2002.
- Tuyển Tập Thơ Giao Mùa - 25 tác giả - Giao Mùa 2003.

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME