LA TOÀN VINH

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

La Toàn Vinh, hiện tại sống ở Montréal, Vẽ, Viết...Vui Chơi. Tốt nghiệp hội họa tai Université du québec à Montréal, học réalisateur de Films tại École de Cinéma.

Chánh Tịnh Cường là Pháp Danh nhưng cũng dùng làm bút hiệu trong nhiều bài viết (để phòng hiện tượng SeX).

Sẽ Làm Thơ, sẽ vẽ, sẽ đi du lịch v.v...

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME