KHẾ IÊM

(Lê Văn Đức)

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

mm

Tranh Alden Marin, họa sĩ và nhà thơ Mỹ

 

mm

Ảnh chụp của nhà thơ Do Vinh
2011


He was born in Lê xá, Vụ Bản, Nam Định, North Việt Nam, in 1946 (Birth Certificate shows 1947). Founder and editor in chief of Tạp Chí Thơ (Journal of Poetry from 1994 to 2004), Editor of online Journal for New Formalism Poetry Club, www.thotanhinhthuc.org, since 2004. His translated poems have appeared in Xconnect (volume III, Issue II), Literary Review (Winter 2000) and The Writers Post. His essays have appeared in The Writers Post. He has published Hột Huyết (Blood Seed) play, 1972, Thanh Xuân (Youth) poetry, 1992, Dấu Quê (Vestiges of the Homeland), poetry, 1996, Thời của Quá khứ (A Time Past), stories, 1996, Tân Hình Thức, Tứ Khúc Và Những Tiểu Luận Khác (New Formalism, four quartets, and other essays), 2003.

The essay “Contemporary Vietnamese Poetry: On the Path of Transformation” was his presentation given at the 56th Conference of the Association for Asian Studies (AAS), www.asian-studies.org, on March 4, 2004 in San Diego, California. (“Poetry as a Window on History and Change in Southeast Asia” is the main topic of the Panel.)

He has edited Blank Verse (2006) and Poetry Narrates (2010); both are Vietnamese New Formalism Poetry. His collection of poems, a bilingual edition, is Other Poetry .

He has introduced to Vietnamese readers: American avant guard movements, New Formalism Poetry and Slam Poetry; American poets Alden Marin, Frederick Feirstein, Frederick Turner, Michael Lee Johnson, Rick Stansberger, Stephen John Kalinich, Tom Riordan; English poets James Murphy, Paul Henry and Australian poet Phillip A. Ellis.

__________________________

Ông sinh tại Lê xá, Vụ Bản, Nam Định, Bắc Việt Nam, năm 1946 (giấy khai sinh ghi năm 1947). Ông sáng lập và chủ biên Tạp Chí Thơ (1994-2004), chủ biên tạp chí online câu lạc Bộ Thơ Tân Hình Thức www.thotanhinhthuc.org từ năm 2004. Những bài thơ dịch của ông xuất hiện trên Xconnect (bộ III, số  II), Literary Review (số Mùa Đông 2000) và The Writers Post. Tiểu luận của ông xuất hiện trên The Writers Post. Ông đã xuất bản Hột Huyết, kịch; 1972, Thanh Xuân, thơ, 1992; Dấu Quê, thơ, 1996; Thời của Quá khứ, truyện, 1996; Tân Hình Thức, Tứ Khúc Và Những Tiểu Luận Khác, tiểu luận, 2003.

Tiểu luận “Thơ Việt Trên Đường Biến Đổi” được trình bày ở Hội nghị thứ 56 của Hiệp Hội Nghiên Cứu Á Châu ngày 4 tháng Ba năm 2004, San Diego, California, www.asian-studies.org. (Chủ đề chính của cuộc hội thảo:  Thơ, cửa sổ qua lịch sử và biến đổi ở vùng Đông Nam Á)

Ông đã biên tập hai tuyển tập thơ song ngữ Anh Việt, Thơ Không Vần  (Blank Verse, 2006) và Thơ Kể (Poetry Narrates 2010); cả hai đều là thơ Tân Hình thức Việt. Tuyển tập thơ song ngữ của ông: Thơ Khác.

Ông đã giới thiệu với người đọc Việt: Những phong trào Tiền Phong Mỹ, Thơ tân Hình Thức và thơ trình diễn Slam; những nhà thơ Mỹ Alden Marin, Frederick Feirstein, Frederick Turner, Michael Lee Johnson, Rick Stansberger, Stephen John Kalinich, Tom Riordan; nhà thơ Anh James Murphy, Paul Henry và nhà thơ Úc Phillip A. Ellis.

 

 

mm

Họa sĩ Duy Thanh vẽ, 1972

 

mm

Họa sĩ Đinh Cường vẽ

 

mm

Design của nhà thơ Nguyễn Đăng Thường

 

mm

Tranh họa sĩ Nguyễn Đại Giang

Acrylic, 16x20 inch, 40x50 cm

 

 

 

Last modified on 07/10/2012 - 3:30 PM © 2004 -2012 www.thotanhinhthuc.org.
HOME