ĐỖ KH.

Tiểu Sử

 

 
 

 Sanh năm 1955 tại Hải Phòng, lớn lên tại Sàigòn, hiện đang sống ở nước ngoài.

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME