DÃ THẢO

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Tiểu Sử Phan Dã Thảo
con gái, nửa chừng xuân,
ở lành gặp dữ, thích
một đàng làm một ngả,
mộng đi cùng trời cuối
đất — ngồi một chỗ bó
chân thích làm nữ tu —
cuối tuần long nhong dạo
phố, thích lục bát— nghêu
ngao tân hình thức ghiền
cà phê đen -đá — khề
khà nước suối mỗi ngày
thường trú California
tính chuyện Arizona
nói tiếng Mỹ chêm tiếng
Việt và ngược lại.

 

 

 

02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org. www.thotanhinhthuc.org.
HOME