TIỂU SỬ TÁC GIẢ

 

MM

 

Chúng tôi cần hình và tiểu sử của các bạn sau đây để bổ sung vào danh sách tác giả thơ THT:

Châu Anh, Cao Xuân Tứ, Cù An Hưng, Dã Thảo (chưa có hình), Đài Sử, Đỗ Vinh, Hải Vân, Hồ Quỳnh Như (chưa có hình), Khê Kinh Kha (chưa có hình), Lãm Du, Nguyễn Đăng Thường, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Phước Bảo Tiên (chưa có hình), Nguyễn Tấn Lai, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Tiến đức, Nguyễn Tiến Văn, Nguyễn Tư Phương, Trần Cố Đô (chưa có hình), Trần Kiêu Bạc, Trần Tiến Dũng (chưa có hình), Tunisia.

Trường hợp các bạn muốn bổ sung thêm hoặc thay đổi hình cũ cũng xin gửi về chúng tôi sẽ cập nhật ngay.

 

MỤC LỤC

 

   
  ©2006 thotanhinhthuc.org. All rights reserved.