HỌA PHẨM

Thái Tuấn

 

 
 

 

 

mm

Ngàn Năm May Bay, sơn dầu, 1972, sưu tập của DT
(Cảnh Trung du Bắc bộ thời niên thiếu của tác giả)
Giá US 5000.00

 

mm

Cổ Tích, sơn dầu, 70cm x 100cm, 2004
Sưu tập của ĐT
Gửi bởi Bùi Như Hương

 

mm

Lưu trữ của THT

 

mm

Sơn dầu, 92 cm X 73 cm
Lưu trữ của THT

 

mm

Khỏa Thân, sơn dầu
Lưu trữ của THT

 

mm

Lưu trữ của THT

 

 

mm

Vẽ trên Computer, 2005
Lưu trữ của THT

 

mm

Áo Lụa, vẽ trên Computer, 2002
Lưu trữ của THT

 

mm

Vẽ trên Computer, 2002
Lưu trữ của THT

 

 

 

Last modified on 09/28/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUC LUC