CHÂN DUNG

Thái Tuấn

 

 
 

 

 

 

mm

 

Chân dung tự họa 1960
(Sáng Tạo bộ mới, Sàigòn)
Gửi bởi nhà thơ Nguyễn Đăng Thường

 

mm

Thái Tuấn vẽ Thái Tuấn, trên Computer, 2004
Lưu trữ của THT

 

mm

 

Thái Tuấn, Văn Cao vẽ

 

mm

Tạm nghỉ dọc đường từ New York trở lại Canada
tháng 7/1993
Lưu trữ của THT

 

mm

Tháng 7/1993, Montréal, tại nhà Nguyễn Tài
Lưu trữ của THT

mm

Thái Tuấn và Đặng Tiến

 

 

Last modified on 09/28/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUC LUC