Xuân Thủy

CON PHẢI LÀM SAO

 

 
 

 

 

                                                                                     
mmNếu một người mất đi
cái gì đó vì đã
cho đi cái đó và
người đó muốn dành lại
cái đã mất bằng cách
tiếp tục cho đi cái
đã mất để mong người
được cho quay trở về
trả lại cho mình đúng
bằng những gì mình đã
mất vì đã cho đi
còn những gì mình đã
tiếp tục cho đi chỉ
để người được cho có
thể quay trở về trả
lại cho mình đúng bằng
những gì mình đã mất.
Thì con phải làm sao?

21/11/2013

 

 

Last modified on 11/25/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC