Vương Ngọc Minh

TRƯA. LÚC TRÚ MƯA
NÀNG CÓ CÁCH CỦA NÀNG

 

 
 

 

 

mm


Trưa. Lúc Trú Mưa

... gửi lê minh phong

tôi ngó lên trời trời xám
ngoét thì xin lỗi lẩn thẩn
“giờ tới đầu năm sau hi
vọng vớ vẩn gặp được cô

bồ cũ gặp cô sẽ thú
nhận - rằng suốt thời gian qua
xa cô vớ vẩn thế nào
xin lỗi lại nghiện gọi điện

thoại đường dài khá nặng và
chỉ tuyền gọi người chưa hề
gặp rồi “bang” dứt nghiện hẳn
nhưng xin lỗi nay gặp được

cô đây giả như cô xin
lỗi đề nghị nối lại tình
xưa chắc chắn vớ vẩn thế
nào tôi sẽ nghiện gọi điện

thoại đường dài trở lại ô -
kê tôi cóc cần biết cô
đang cô đơn hút thuốc hút
mỡ bụng uống rượu không để

tiêu sầu mà nghiện (hệt tôi
đã nghiện chuyện gọi điện thoại
đường dài trước đấy) và xin
lỗi cho đến chết cô chẳng

còn gì để mất bởi có
lẽ việc nghiện trở lại chuyện
gọi điện thoại đường dài chí
ít là với cô tôi mới

có thể tiếp tục thở thêm
nữa (dẫu nghiện nặng chuyện gọi
điện thoại đường dài) mối sầu
khổ mới vơi đi xin lỗi

mới không làm điều vớ vẩn
như cô đã từng làm cuối
cùng ô - kê chỉ như vậy
một khi trở nên già lão

tôi mới thôi không muốn thở
nữa!”

 

 

                  mm                                                                      

Nàng Có Cách Của Nàng

tôi nhặt cây viết lên
nhìn vào trong ruột nó
những sự kiện đã không
còn đấy nhưng mặt khác

dưới đường mực bắt đầu
chảy xuống những từ ngữ
chiếc iphone 5s
đã chịu qua nhiều cuộc

thử nghiệm bên trong ruột  
của nó các sự kiện
vẫn đang tiếp tục diễn
ra với một mức độ

không lấy gì trầm trọng
lắm tiếng gà còn i
nơi thôn làng giữa thị
thành thậm chí và nơi

mặt đất tôi muốn nói
tiếng gà thời gian dành
cho các mái đầu thưa
qúi vị chiếc iphone

5s chưa hề thay
đổi tí ti ông cụ
nào cả dù có nằm
trên chuỗi chuỗi sự kiện

đi chăng nữa trong ruột
của đường mực chảy xuống
những từ ngữ mặt khác
đã chịu qua nhiều cuộc

thử nghiệm vẫn i tiếng
gà nơi thôn làng thậm
chí giữa thị thành và
các sự kiện ôi của

ngày hôm qua vẫn còn
nguyên với ngày hôm sau
với thời gian đúng vậy
tôi muốn nói thời gian

trong ruột của thời gian
nhiều sự kiện không còn
đấy nhưng mặt khác các
sự kiện khác sẽ tiếp

diễn trong một không gian
có trầm trọng lắm hay
không hoàn toàn tùy thuộc
vào tính cánh phi tuyến

tính của nó nhá!

 

 

Last modified on 02/08/2014 6:00 PM © 2004 2014 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC