Việt Hà

XIN ĐƯỢC LÀ NHAU

 

 
 

 

“xin mãi được là nhau” câu này
xưa rồi chẳng ai nói nữa, còn
“xin được gọi tên nhau” nghe cũng 
xưa lắm chẳng ai buồn nhắc làm
gì. Trai gái – mà không – con Đực,
con Cái bây giờ chẳng cần ông  
tơ bà nguyệt se duyên kết nợ
mà chúng sẵn sàng lăn xả vào
nhau nếu giống nọ đáp ứng được
cho giống kia tình-tiền: vật chất!
Lúc ấy sẽ chẳng cần ai xui  
tự lòng con Đực, con Cái kia
sẽ hộc lên những lời chân thật, 
và theo lẽ tự nhiên hai con
giống kia cũng tự nguyện “xin mãi 
được là nhau” hoặc “xin được gọi
tên nhau” cho tới lúc… hết tiền.

30.09.06