TUYẾT TRẮNG ĐÔNG

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                   tuyết trắng rơi ừ
tuyết trắng rơi trời
đất đông về bao
năm tuyết vẫn rơi
trắng vậy thôi nhưng
tuyết trắng rơi hôm
nay sao trắng quá
chấp chới từng bông
giăng mắc trắng một
trời đông đã về
tuyết trắng lại rơi...

Lập đông, 23.11.2008

 
 

Last modified on 11/23/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC