THIỀN

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                     Thiền – không phải ngồi kiết già
Thiền – không phải ngồi bán già
Thiền – không phải ngồi quán tưởng
Thiền – không phải ngồi quán tượng
Thiền – diễn ra ở mọi nơi
Thiền – diễn ra ở mọi chốn
Thiền – diễn ra mọi hoàn cảnh
Thiền – diễn ra mọi không gian
Thiền – diễn ra mọi thời gian
Thiền – trong lúc mình đang đi
Thiền – trong lúc mình đang đứng
Thiền – trong lúc mình đang nằm
Thiền – trong lúc mình đang ngồi
Thiền – trong lúc mình đang uống
Thiền – trong lúc mình đang ăn
Thiền – trong lúc mình đang ngủ
Thiền – trong lúc mình đang nghỉ
Thiền – để trở về cái tâm
Chân – Thiện – Mĩ
Việt Hà, 28.02.2009

 

Last modified on 11/07/2008 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC