THÁNG TƯ

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                     

 

 

Tháng 4 - bên kia quả địa cầu
có một rúm người rủ nhau hâm
lại bình rượu cũ, hâm lại mâm
cỗ cũ, rồi hỉ hỉ hả hả
hâm lại những câu chuyện đã vô
cùng cũ rồi tự tưởng thưởng cho
nhau niềm kiêu hãnh của người chiến
thắng nhưng: muôn năm cũ. Tháng 4
- phía bên này quả địa cầu có
một nhóm người rủ nhau hâm lại
bầu rượu cũ, hâm lại mâm cỗ
cũ, rồi ai ai oán oán hâm
lại những kỷ niệm buồn thương đã
lui vào quá khứ rồi tự than
oán cho định mệnh của những người
chiến bại nhưng: muôn năm mới. Tháng
4 - quả địa cầu vẫn quay người
bên kia ngó qua bên này - cười
khẩy, người bên này ngó về bên
kia - cười khẩy… và tháng 4 vẫn
trôi… quả địa cầu vẫn quay… quay…
những tiếng cười khẩy dường như ngày
thêm mai một… nhưng chuyện cũ - mới
vẫn là niềm nhức nhối – tháng Tư

18.04.2009

 

 

Last modified on 04/19/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC