HẠNH PHÚC MONG MANH

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                     


 

hạnh phúc chỉ có thể có
được khi người ta đích thực
muốn đi tìm nó nhưng nó –
hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ
có được khi người ta vì
nó mà cố đi tìm nó -
hạnh phúc! có không? trả lời:
không có! bởi, nó - hạnh phúc
chỉ là bến chứ không thể
là bờ vì vậy nó - hạnh
phúc xem ra rất mong manh...

09.12.2008

 

 

Last modified on 02/15/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC