CHỮ KHÔNG CỦA PHẬT

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                     Mọi sự đều là KHÔNG và
cũng giống như KHÔNG nhưng KHÔNG 
ấy lại không phải là KHÔNG 
và KHÔNG cũng không phải là
không có KHÔNG mà KHÔNG ấy
là có KHÔNG đang hiện hữu
nhưng KHÔNG đang hiện hữu ấy
cũng là KHÔNG và cũng giống
như KHÔNG nên KHÔNG ấy là
KHÔNG nhưng cũng không là KHÔNG
KHÔNG là KHÔNG hay KHÔNG là
có KHÔNG chỉ trong gang tấc.

10.12.08

 

 

Last modified on 01/04/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC