Phan Như

NGỒI THIỀN

 

 
 

 

 

Image result for ngồi thiên

 

NGỒI THIỀN
                       

Tôi ngồi nhìn tôi thu
Lu dưới đáy giếng khô
Khan khàn tiếng vọng
Cổ xưa trong cõi mơ hồ.

Tây mà không phải Hà
Nội, Huế hoa sen cũng buồn
Tàn thu ngân nga tiếng hát                
Nghe như Thu đã tàn!

Héo hắt lời Phật ngôn
Từ trong kinh không no bụng
Đói khát thèm ăn chén cơm
Nguội dù đã lên mốc lên E-

Mail nằm thiu trong máy tính
Toán chưa biết ai mà gửi
Gắm cái bị da người mục rữa
Ráy chi tấm thân đã tàn

Tạ từ cuộc rong chơi
Chịu, chịu chơi suốt một đời
Sống hoài sống ôi chao quá mệt
Mõi với cái-gọi-là Tôi

Ngồi Thiền lâu đau lưng
Chừng cao cao vầng nhật                  
Nguyệt đâu rồi không thấy trăng
Tàn nguyệt tận chỉ thấy
Ngón tay Không!