LÝ LỊCH CÁI GHẾ

Nguyễn Thanh Sơn

 

 
 

 

                                  

                                                  


mm


                    

Mầm cây ngoi lên từ đất dung dưỡng
Bởi  mật ngọt của mẹ thiên nhiên và
Còn bao khéo léo cần cù mới hình
Thành nên cái ghế chểnh chệ vênh váo
Nơi tiền sảnh hãnh tiến trong lớp bọc
Nhung trung tâm cái  rốn mọi ngợi ca
Rượu bên trái gái bên phải dung dăng
Dung dẽ rong chơi cái ghế chìm dần

Trong cái ghế bị xô lệch dời chỗ
Về cuối phòng phát tiếng rên rỉ nỉ
Non dưới nền gạch bóng thải về nhà
Kho con nhện rú lên cười khanh khách
Con chuột lém lỉnh ỉa lên đó bò
Nghênh ngang rồi làm mồi dần cho giun
Ăn dưới cỏ.

 

 

 

Last modified on 10/04/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC