DO IT AGAIN!

Nguyễn Tất Độ

 

 
 

 


Con người đi tìm nhiều thứ, rồi
cũng thấy  trong số những thứ ấy 
có cái con người gọi là Không-
phải-của-mình có cái con người
gọi là Của-mình trong số những
thứ ấy có cái con người gọi
là Không-phải-mình có cái con
người gọi là Mình trong số những
cái Không-phải-của-mình có thể

có cái Của-mình trong số những
cái Của-mình có thể có cái
Không-phải-của-mình trong số những
cái Không-phải-mình có thể có
cái là Mình trong số những cái
là Mình có thể có cái Không-
phải-mình. Tìm đi! Tìm lại trong
số những cái mình đã tìm thấy...
Nhìn đi! Nhìn lại để thấy lại
những cái mình đã từng nhìn thấy...

 

 

 

Last modified on 04/11/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME