Nguyễn Thói Đời

CHÚNG MÌNH ƠI CHÚNG MÌNH

 

 
 

 

 

                                                                                     
mmChúng mình ơi chúng mình
chúng mình ở đâu ra
mà lắm thế chúng mình
từ hang hốc chui ra

chúng mình sinh sôi cho
lắm bây giờ chúng mình
đã quá đông nên chúng
mình không thể chui lại

vào hang hốc cũ để
chung sống mà chúng mình
phải xí riêng từng hang
hốc cho mỗi chúng mình

những hang hốc bằng gạch
ống xi măng những hang
hốc bằng bê tông cốt
thép phân chia ranh giới

cho những hình hài phân
chia ranh giới cho những
tâm hồn những hang hốc
đã làm tròn nghĩa vụ

hiện đại của nó: ngăn
cách chúng mình mãi mãi(?!)
nên chúng mình càng đông
chúng mình càng thấy lẻ loi(!?)

02/10/2013

 

 

Last modified on 12/03/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC