ĐẦN ĐỘN ĐỘC ĐỊA

Nguyễn Phan Thịnh

 

 

 
 

 

 

mặt mũi đần độn độc
địa mỗi ngày thêm thế
không tin không hiểu nổi
và anh cười như đểu

tinh hoa đã chín thum
thủm thối mùi hoa sữa
nách rốn em ngửa nghiêng
sân đình ngày lễ tổ

mặt mũi độc và nách
rốn thối ấy và anh
cười như đểu ấy là
ô nhục của một thời

là em là tình yêu
của anh chết thật rồi
là khốn cùng mặt đất
chúng ta mất cõi người

18/4/04

 

 

 

Last modified on 03/07/2007 9:00 PM © 2004 2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME