VÒNG QUAY

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 


 

Vòng quay bao giờ chẳng quay, những
vòng quay lớn và những vòng quay
nhỏ, những vòng quay lớn tưởng không
thể lớn hơn được nữa nhưng cũng

không thể lớn hơn vòng quay của
anh, những vòng quay nhỏ tưởng không
thể nhỏ hơn được nữa nhưng cũng
không thể nhỏ hơn vòng quay của

anh, bởi anh là vòng quay, bởi
vòng quay là anh, những vòng quay
trong những vòng quay, vòng quay là
anh, là sân khấu, là cuộc đời,

vòng quay bao giờ chẳng quay cũng
như anh quay trên sân khấu, quay
trong cuộc đời, cuộc đời là anh,
là sân khấu, có những sân khấu

nhỏ và những sân khấu lớn, có
những sân khấu nhỏ tưởng không thể
nhỏ hơn được nữa nhưng cũng chẳng
thể nhỏ hơn cái sân khấu nhỏ

của anh, có những sân khấu lớn
tưởng không thể lớn hơn được nữa
nhưng cũng không thể lớn hơn cái
sân khấu của anh, và dù nhỏ,

dù lớn thì bởi anh là cái
sân khấu anh phải diễn, mà thực
ra thì cũng chẳng phải là phải
diễn bởi chính anh cũng muốn diễn

và chính anh đã được diễn và
nhiều người đã vỗ tay, đã nhìn
thấy anh diễn, diễn bằng chính cuộc
đời anh, bằng cuộc đời mà cuộc

đời là những vòng quay, những vòng
quay trong những vòng quay nhịp nhàng
và chẳng bao giờ có lúc nào
ngừng, dẫu phút giây, dẫu khoảnh khắc.

06 - 01 – 07

 

Last modified on 01/15/2007 - 08:00 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME