VỀ NHỮNG ĐỊNH NGHĨA

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

 

 
Tặng Đỗ Quyên

thời buổi này cái gì cũng phải
định nghĩa lại hết, nhân đọc bài
thơ của thằng bạn xa, chợt nảy
ra ý nghĩ, định nghĩa lại thế

nào là sách, thế nào là ra
mắt, tất nhiên rồi, nhưng nếu thế
thì cũng phải định nghĩa lại luôn
thế nào là bạn, tiện thể, định

nghĩa lại luôn thế nào thì không
phải là bạn, đôi khi, bạn, cũng
chỉ có ý nghĩa tương đối, vậy
nên mới có bạn gần, bạn xa,

bạn tưong giao, bạn xã giao, bạn
thân, bạn sơ, bạn cũ, bạn mới,
bạn cố tri, bạn rượu, bạn bia,
bạn ăn, bạn nhậu, bạn nói phét,

ăn tục, bạn từ thuở trèo me
trèo sấu, từ thuở còn mặc quần
thủng đít, từ thuở còn hàn vi...
đến bây giờ vẫn hãy còn là

bạn, thỉnh thoảng vẫn gọi tê lê
phôn cho nhau, thỉnh thoảng vẫn gửi
thư điện tử cho nhau, thỉnh thoảng
vẫn còn cần của nhau một lời

khuyên, buồn cười, thỉnh thoảng lại còn
giận dỗi nhau nữa, thật đúng là
cười đau cả bụng, bày đặt, tiện
thể có khi cũng phải định nghĩa

lại luôn thế nào là hàn vi,
bởi có nhiều thằng có biết tí
gì về hàn vi đâu mà hàn
vi, tiện thể cũng phải định nghĩa

luôn lại thế nào là mặc quần
thủng đít, mấy chữ này hình tượng
quá, e bọn u 18, u
19 không hiểu, cũng như đến

bọn u 25, u 30
còn không hiểu thế nào là tích
kê, thấy mấy ông già nói tích
kê đít, tích kê đầu gối là

bọn này lại mắt chữ o mồm
chữ i, ngạc nhiên lắm, thế thì
tiện thể có khi phải định nghĩa
lại luôn thế nào là tích kê,

định nghĩa lại nhiều thứ lắm, có
khi phải làm lại cả quyển từ
điển, phải có quyển từ điển hiện
đại, tất nhiên rồi, nhưng có khi

cũng cần cả quyển từ điển các
từ cổ, tôi đề nghị thế, thật
đấy, bởi tôi hãy còn mấy thằng
bạn từ thuở đêm nằm còn sờ

dái nhau để rồi lớn lên tự
hào khoe với những thằng bạn khác
rằng, ầy, chúng tao bạn với nhau
từ thuở dái còn bằng hạt mây,

tiện thể phải định nghĩa lại thế nào
là hạt mây, phải quảng bá, phổ
biến cho từ hạt mây, bởi có
khi chính bọn Hà Nội, hay nói

chung là bọn thành phố chẳng mấy
đứa biết thế nào là hạt mây,
bọn ở hải ngoại lại càng không,
phải định nghĩa lại, tất cả, nếu

có thể, định nghĩa lại luôn thế
nào là thơ..

 

 

Last modified on 12/24/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC