TỰ SỰ CỦA ÉT

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 


 

 

đã hỏi thì ét sì xin nói
thật ra thì ét sì chẳng biết
phương châm nghĩa là cái quái gì
nhưng mấy chữ thắng không kiêu bại

không nản từ lâu rồi lại là
phương châm sống của chính ét sì
ét sì không cầu thắng vì thắng
lợi nào mà chẳng có mất mát

ét sì cũng chẳng sợ bại vì
bại keo này thì lại bày keo
khác thật ra thì ét sì cũng
chưa nhìn thấy phù du bao giờ

nhưng mọi thứ trên cuộc đời này
theo ét sì thì chẳng qua cũng
chỉ là phù du mà thôi từ
lâu nay ét sì đã xin tuyên

bố mà thôi xin khỏi tuyên bố
đi tuyên bố thì to tát quá
từ lâu nay ét sì đã xin
thưa với cuộc đời rằng ét sì

xin đầu hàng cuộc đời cuộc đời
lớn lao vĩ đại và mênh mông
quá còn ét sì thì chẳng là cái
quái gì ét sì không được bằng

con chó không được bằng cục cứt
trôi trên sông không là gì vì
ét sì nghĩ có là gì thì
cũng có là cái cứt gì đâu

S.

 

 

 

Last modified on 09/01/2007 8:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME